57. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)”

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ใน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละสถานีที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 1.30-5.79 ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) (ค่ามาตรฐาน 30.0 พีพีเอ็ม) ลดลงเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในช่วง 1.1-6.2 พีพีเอ็ม และค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละสถานี ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.69-5.39 พีพีเอ็ม (ค่ามาตรฐาน 9 พีพีเอ็ม) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในช่วง 0.08-5.42 พีพีเอ็ม เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2562) พบว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่ปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง และพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มคงที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: ppm : part per million (ส่วนในล้านส่วน)
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล